Egzamin maturalny z matematyki jest zdawany na dwóch poziomach: podstawowym oraz rozszerzonym. Pierwszy z nich jest egzaminem obowiązkowym, a drugi dodatkowym, na którego wybór w określonym w przepisach czasie może zdecydować się każdy, kto będzie przystępował do egzaminu maturalnego. Jedne z ważniejszych dla przyszłych maturzystów pytań, które oni zadają sobie podczas przygotowań do egzaminu maturalnego z matematyki brzmią: Ile trwa matura z matematyki podstawowej?, Ile trwa matura z matematyki rozszerzonej?, Ile zadań znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym?, Ile maksymalnie punktów można uzyskać?. Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej. 

Egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy 

Matematyka na poziomie podstawowym jest jednym z obowiązkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym. W 2024 r. egzamin ten będzie przeprowadzany na podstawie wymagania egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu mają pokazać, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.  

Egzamin ma formę pisemną. Podczas tego egzaminu maturzyści mierzą się z arkuszem egzaminacyjnym, który może zawierać od 29 do 40 zadań. W 2024 roku za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może otrzymać maksymalnie 46 punktów. Na ich rozwiązanie zdający mają 180 minut. Czas trwania egzaminu może zostać wydłużony w przypadku zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co zostało szczegółowo określone Komunikatach i informacjach Dyrektora CKE.  

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 14 punktów.  

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania zamknięte i otwarte różnych typów. 

Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych. 

Rodzaje zadań zamkniętych: 

  • zadania wyboru wielokrotnego,
  • zadania typu prawda-fałsz,
  • zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. 

Rodzaje zadań otwartych: 

  • zadania z luką – uzupełnienie zdania albo zapisanie odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wyrażeniami matematycznymi określającymi własności obiektów matematycznych, w tym wykonanie lub uzupełnianie wykresu, zależności, diagramu, tabeli;
  • zadania krótkiej odpowiedzi – wykonanie prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania albo zapisanie przeprowadzonego rozumowania lub obliczenie zwykle w dwóch lub trzech etapach;
  • zadanie rozszerzonej odpowiedzi – utworzenie strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienie jej realizacji

Łączna liczba punktów, które maturzysta może uzyskać za poprawne rozwiązanie zadań zamkniętych, jak również otwartych stanowi 50 % wszystkich punktów możliwych do uzyskania. W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały wiązki zadań lub pojedyncze zadania. Tylko jedno z zadań będzie zadaniem na dowodzenie. W 2024 r. zadanie to nie będzie dotyczyło dowodu geometrycznego. Rozwiązanie zadania otwartego musi prezentować pełny tok rozumowania, uwzględniać warunki zadania, a także odwoływać się do odpowiednich własności i twierdzeń. 

Egzamin maturalny z matematyki – poziom rozszerzony 

Matematykę można zdawać na egzaminie maturalnym również na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy. Wyniki mają pokazać, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania egzaminacyjne.  

Egzamin ma formę pisemną. Podczas tego egzaminu maturzyści mierzą się z arkuszem egzaminacyjnym, który może zawierać od 10 do 14 zadań. W 2024 roku za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Na ich rozwiązanie zdający mają 180 minut. Czas trwania egzaminu może zostać wydłużony w przypadku zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co zostało szczegółowo określone w Komunikatach i informacjach Dyrektora CKE. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczenia. 

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym zawiera tylko zadania otwarte. Mogą występować wiązki zadań lub pojedyncze zadania.

Najnowsze wpisy

Popularne wpisy