Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Nie można go nie zdać, ponieważ nie ma minimalnego progu zaliczenia egzaminu. Trzeba jednak pamiętać, że jego wyniki decydują o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – im lepszy wynik, tym większe szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły średniej. 

Kiedy odbywa się egzamin ósmoklasisty? 

Egzamin ma formę pisemną i odbywa się w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. Jeśli uczeń z różnych powodów, np. losowych lub zdrowotnych, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, będzie mógł złożyć egzamin w dodatkowym terminie w czerwcu.  

Termin główny Termin dodatkowy 
język polski – 14.05.2024 – godz. 9:00 
matematyka – 15.05.2024 – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 16.05.2024 – godz. 9:00 
język polski – 10.06.2024 – godz. 9:00 
matematyka – 11.06.2024 – godz. 9:00 
język obcy nowożytny – 12.06.2024 – godz. 9:00 
Harmonogramy znajdziesz na stronach CKE. 

Jak przeliczyć wynik egzaminu na punkty rekrutacyjne? 

Wyniki wszystkich trzech egzaminów ósmoklasisty są wyrażone procentowo i dopiero w procesie rekrutacji do szkół średnich są przeliczane na punkty. W rekrutacji do liceum lub technikum można uzyskać maksymalnie 200 pkt: 

  • 100 pkt za wyniki egzaminów, 
  • 100 pkt za oceny na świadectwie ze szkoły podstawowej i dodatkowe osiągnięcia. 

Liczbę punktów procentowych za poszczególne egzaminy przelicza się następująco: 
z języka polskiego – mnoży się przez 0,35, 
z matematyki – mnoży się przez 0,35, 
z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3. 
Jeśli twój wynik to: 
100% z polskiego, otrzymujesz 35 pkt
90% z matematyki, otrzymujesz 31,5 pkt
90% z angielskiego, otrzymujesz 27 pkt

Do punktów z egzaminu ósmoklasisty dolicza się punkty za wybrane oceny ze świadectwa, za średnią ocen powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie, za wolontariat i za szczególne osiągnięcia: 

Wielu uczniów korzysta z kalkulatorów punktów dostępnych online. Trzeba jednak pamiętać, że w ramachrekrutacji do niektórych typów szkół lub klas trzeba przystąpić do sprawdzianu predyspozycyjnego, czyli sprawdzianów kompetencji lub predyspozycji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub testu sprawności fizycznej do oddziałów sportowych. 

Jakie wyniki osiągali uczniowie w latach ubiegłych? 

Teraz wiesz już bardzo dużo o tym, jaka część punktów rekrutacyjnych zależy od wyników egzaminu i pewnie chciałabyś/chciałbyś wiedzieć, jak wyglądały wyniki egzaminu ósmoklasisty w latach ubiegłych. Poniżej zamieszczamy zestawienie dotyczące wybranych przedmiotów pobrane ze stron Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 2019 2020 2021 2022 2023 
Język polski 63% 59% 60% 60% 66% 
Matematyka 45% 46% 47% 57% 53% 
Języki angielski 59% 54% 66% 67% 66% 
Języki niemiecki 42% 46% 49% 50% 53% 

Można zauważyć, że z roku na rok egzamin ósmoklasisty wypada coraz lepiej. Wynika to z coraz lepszego przygotowania uczniów, którzy – powtarzając przed egzaminem – korzystają z dostępnych zadań treningowych. W zasobach platformy EDURANGA znajdziesz próbne zestawy zadań z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. 

Kiedy odbywają się próbne egzaminy ósmoklasisty? 

WSiP organizuje corocznie próbne egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki, języków obcych: niemieckiego i rosyjskiego. Te egzaminy odbywają w grudniu każdego roku. CKE przygotowała w latach ubiegłych egzaminy próbne, tzw. testy diagnostyczne, które szkoły przeprowadzały w marcu i kwietniu danego roku. 

Arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzone w latach ubiegłych są dostępne na stronach CKE.

Najnowsze wpisy

Popularne wpisy