Na jakim poziomie jest egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego? 

Większość uczniów uczy się języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Kończąc klasę ósmą – zgodnie z założeniami podstawy programowej – uczniowie powinni osiągnąć poziom biegłości językowej A2+ i na takim poziomie jest egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego. 

A

Poziom podstawowy

B

Poziom samodzielności

C

Poziom biegłości

A1A2B1B2C1C2
Beginner Pre-Intermediate Intermediate Upper-Intermediate Advanced Proficient 

A2+

Egzamin ósmoklasisty

B1+

Matura poziom podstawowy

B2+

Matura poziom rozszerzony

Co oznacza A2?

A2 określa podstawowy poziom znajomości języka obcego. Uczniowie na tym poziomie potrafią komunikować się w życiu codziennym, posługując się podstawowymi wyrażeniami i zwrotami oraz podstawowym słownictwem związanym z ich życiem i zainteresowaniami. Uczniowie potrafią rozmawiać na tematy im znane i typowe, rozumieją proste komunikaty sformułowane w standardowej wersji języka. Samodzielnie potrafią tworzyć krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne. Dokładne informacje o tym, co uczeń powinien umieć, kończąc szkołę podstawową, są opisane w podstawie programowej, wariant II.1 i w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. W maju 2024 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach egzaminacyjnych.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne

znajdziesz Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z czerwca 2022 roku.

Podręczniki do nauki języka angielskiego są dopuszczone do użytku szkolnego. To oznacza, że przygotowują do zdania egzaminu zarówno pod kątem realizacji podstawy programowej (leksyka i sprawności językowe), jak i pod kątem realizacji zagadnień gramatycznych opisanych w informatorze. We wszystkich podręcznikach znajdują się moduły poświęcone przygotowaniu do egzaminu zawierające takie typy zadań, które pojawiają się na egzaminie. Poza podręcznikami do dyspozycji jest wiele repetytoriów i materiałów treningowych, z których możesz korzystać online na EDURANGA, planując powtórki przed egzaminem. 

Z jakich części składa się egzamin ósmoklasisty z angielskiego? 

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego ma formę pisemną i składa się z następujących części: 

1. Rozumienie ze słuchu 

2. Znajomość funkcji językowych 

3. Rozumienie tekstów pisanych 

4. Znajomość środków językowych 

5. Wypowiedź pisemna 

W częściach 1–4 pojawiają się zadania zamknięte i otwarte. W zadaniach zamkniętych należy, np.: 

 • wybrać jedną właściwą odpowiedź z kilku podanych opcji, 
 • przyporządkować wypowiedzi osobom, 
 • dobrać reakcje do wypowiedzi. 

W zadaniach otwartych należy, np.: 

 • na podstawie wysłuchanego tekstu uzupełnić zdania w notatce lub mailu, 
 • na podstawie przeczytanych tekstów w języku angielskim uzupełnić wypowiedzi sformułowane w języku polskim, 
 • przekształcić wyrazy i uzupełnić nimi zdania 
 • przetłumaczyć zdania lub fragmenty zdań na język angielski. 

Część 5 – wypowiedź pisemna – polega z reguły na sformułowaniu krótkiej e-maila uwzględniającego podane zagadnienia. 

Kryteria oceniania

Na egzaminie z angielskiego w maju 2024 r. będziesz mógł zdobyć 55 punktów: 45 za zadania w częściach 1–4 i 10 za wypowiedź pisemną. 

W zadaniach zamkniętych za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 pkt. Brak odpowiedzi lub odpowiedź niepoprawna to 0 pkt. Podobnie wygląda punktacja w przypadku zadań otwartych. W przypadku tych zadań odpowiedź musi być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem oraz musi wskazywać, że zdający zrozumiał tekst. W odpowiedziach do zadań otwartych, które sprawdzają rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych kluczowe jest przekazanie komunikatu. Błędy językowe oraz ortograficzne są dopuszczalne, o ile odpowiedź ucznia w sposób jednoznaczny wskazuje, że zrozumiał on tekst. Generalnie – o ile błędy nie zakłócają zrozumienia, odpowiedzi są akceptowalne, należy pamiętać jednak, że w przypadku zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych równie istotna jak komunikatywność odpowiedzi jest jej poprawność. Odpowiedzi zawierające poważne błędy językowe i/lub ortograficzne nie są akceptowane. 

W wypowiedzi pisemnej ocenia się: 

 • treść (max. 4 pkt), 
 • spójność i logikę (max. 2 pkt.), 
 • słownictwo (max. 2 pkt) 
 • poprawność (max. 2 pkt)

Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego? 

Oczywiście najlepiej systematycznie uczyć się. Ważne, aby poświęcać więcej czasu zagadnieniom, które początkowo sprawiają trudności. Jeśli masz problem z czasem Past Continuous, postaraj się zrozumieć zasadę jego stosowania i przerabiaj jak najwięcej ćwiczeń poświęconych tej strukturze. Regularnie ucz się słówek, to bardzo pomaga w rozumieniu tekstów pisanych i słuchanych. Przygotowując się do egzaminu, przeanalizuj, które typy zadań egzaminacyjnych są dla ciebie wyzwaniem i rozwiązuj ich jak najwięcej, pamiętaj: trening czyni mistrza. Im więcej zadań przerobisz, tym mniejsza obawa, że coś cię zaskoczy. Korzystaj z materiałów treningowych na EDURANGA. 

Najnowsze wpisy

Popularne wpisy