Przed ukończeniem szkoły podstawowej uczniowie klas ósmych zdają egzamin ósmoklasisty. Jest to egzamin obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Dla większości uczniów jest to prawdopodobnie pierwszy egzamin w życiu, z którym muszą się zmierzyć.

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać na egzaminie ósmoklasisty, co oznacza, że tego egzaminu nie można nie zdać. Mimo że nie ma minimalnego progu zaliczenia, warto zadbać o jak najlepsze przygotowanie się do tego egzaminu, gdyż uzyskane wyniki zadecydują o możliwości kontynuowania nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej.

Jakie przedmioty obowiązują na egzaminie ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. Trwa trzy dni i w każdym z nich uczniowie mierzą się z innym przedmiotem. Ósmoklasista przystępuje do egzaminów z trzech przedmiotów obowiązkowych. Są to egzaminy z: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

1. DZIEŃ – język polski – czas trwania 120 minut

2. DZIEŃ – matematyka – czas trwania 100 minut

3. DZIEŃ – język obcy – czas trwania 90 minut

Uczeń może dokonać wyboru jedynie w przypadku języka obcego. Język obcy zdawany na egzaminie może być wybrany spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Wybór ten nie jest jednak zupełnie dowolny – uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami od roku szkolnego 2020/2021 egzamin ósmoklasisty uczniowie mieli zdawać z czterech przedmiotów. Czwarty – dodatkowy przedmiot – miał być wybierany spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii. Wybuch pandemii koronawirusa spowodował czasową rezygnację z wprowadzenia czwartego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty. Egzaminu z czwartego przedmiotu z całą pewnością nie będzie więc w 2024 roku. Oznacza to więcej czasu, który można przeznaczyć na powtórki do każdego z trzech obowiązkowych egzaminów.

Co jest na egzaminie ósmoklasisty?

Każdy ósmoklasista, rozpoczynając powtórki zadaje sobie pytanie – co należy powtórzyć na egzamin ósmoklasisty? W 2024 roku egzamin ósmoklasisty obejmuje tylko te wiadomości i umiejętności, które są określone w wymaganiach egzaminacyjnych. Wymagania egzaminacyjne dotyczą znacznej części zagadnień z podstawy programowej, których każdy uczeń uczył się w szkole podstawowej.

Szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności

zawartych w wymaganiach egzaminacyjnych można znaleźć na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).

Sprawdź

Na każdym egzaminie uczeń otrzymuje arkusz egzaminacyjny złożony z określonej liczby zadań egzaminacyjnych. Są wśród nich zadania zamknięte oraz zadania otwarte. W przypadku języka polskiego i języka obcego w arkuszu egzaminacyjnym występuje również zadanie otwarte, w którym wymagane jest napisanie dłuższej formy wypowiedzi. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego sprawdzane jest rozumienie ze słuchu. Wiąże się to z koniecznością dwukrotnego odsłuchania nagranych na płycie CD tekstów i poleceń. W trakcie nagrania uwzględnione są przerwy przeznaczone na wykonanie kolejnych zadań.

Co można mieć na egzaminie ósmoklasisty?

Należy pamiętać, że na egzamin ósmoklasisty uczeń może przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎Wszystkie rysunki muszą być wykonywane długopisem lub piórem. Na egzaminach z języka polskiego i języków obcych nie można korzystać ze słowników, a na egzaminie z matematyki – z kalkulatora. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Najnowsze wpisy

Popularne wpisy