Informacje na temat przetwarzania danych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). 

Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: eduranga.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, oraz niektórych produktów dla szkół ponadpodstawowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”) 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 • listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, 
 • poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl, 
 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, 
 • dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555. 

Administratorem danych osobowych dla platformy eduranga.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych oraz niektórych produktów dla szkół ponadpodstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Informacja na temat przetwarzania danych znajduje się w punkcie II: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych 

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO. 

Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem 

 • listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa 
 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl 

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

 • zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
 • marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu, 
 • realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
 • jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO). 
 • udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu, 
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
 • rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystywaniem plików cookie, dane przetwarzane są w celach: 

 • Niezbędnych do prawidłowego działania strony oraz jej zabezpieczenia, jak również w celu zapisania udzielonych nam zgód. Podstawą prawną do przetwarzania danych gromadzonych w związku ze stosowaniem tego typu plików cookie jest nasz prawnie uzasadniony interes, związany z niezbędnością przetwarzania danych dla realizacji usług oraz dostarczania odpowiednich funkcjonalności strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jak również konieczność przetwarzania danych w związku z realizacją usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez serwis (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 • Niezbędnych do zapamiętania wybranych przez użytkownika preferencji (np. wybór języka, automatyczne uzupełnianie danych, logowania do serwisu). W przypadku cookies sesyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, związany z realizacją usługi oraz realizacji wybranych przez użytkownika funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wykorzystywania tych cookies przez dłuższy czas niż sesja, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 • Analitycznych i statystycznych na potrzeby zbierania danych i informacji o sposobie korzystania z serwisu. Cookies takie pomagają poprawiać funkcjonalność serwisu, jednak ze względu na zbieranie informacji na temat sposobu korzystania z serwisu, podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 • Marketingowych/reklamowych poprzez śledzenie aktywność użytkowników w sieci Internet w celu przekazywania danych reklamodawcom lub innym organizacjom na potrzeby wyświetlania użytkownikom określonych reklam. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z wykorzystywaniem takich cookies jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Informacje dotyczące profilowania 

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie. Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania. 

W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami. 

Odbiorcy danych 

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 

 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług, 
 • podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych. 

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) 

W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które podpisały z nami Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzanych danych przynajmniej na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej. 

Okres przechowywania danych 

 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości. 
 • W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń. 
 • Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę. 
 • Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych. 
 • Dane osobowe użytkowników niezarejestrowanych i niezalogowanych, którzy nie zapiszą ustawień związanych z plikami cookie będą przetwarzane przez czas sesji. Dane pochodzące z plików cookie zapamiętujących ustawienia wyświetlania niezbędnych treści w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na właścicielu strony oraz zapamiętujące informacje o udzielonych zgodach będą przechowywane przez 12 miesięcy. 
 • W sytuacji gdy użytkownik wyraził zgodę na pliki cookies analityczne/statystyczne, będziemy przetwarzać dane przy pomocy usługi Google Analytics przez okres maksymalnie 14  miesięcy. Natomiast czas ważności plików cookie został wskazany w zestawieniu w panelu cookies – jest to czas, przez który plik cookie pozostaje w przeglądarce użytkownika. Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na zapisywanie cookies innych niż niezbędnych, będziemy przetwarzać dane zgodnie ze wskazanym czasem życia pliku cookie lub do czasu wycofania zgody, poprzez zmiany ustawień w panelu cookies albo ich usunięcia poprzez przeglądarkę internetową. 

Zasady gromadzenia danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Niezbędne dane w formularzach oznaczone są gwiazdką. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. 

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw: 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii; 
 • prawo żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych; 
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją; 
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania; 
 • prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana; 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 
 • prawo żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe (prawo do przenoszenia danych); 
 • prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych, 

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych. 

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych.

 • W zakresie platformy eduranga.pl, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. 
 • Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły. 
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy eduranga.pl. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
 • Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy eduranga.pl. 
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy eduranga.pl. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy eduranga.pl. 
 • Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy eduranga.pl. 
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 
  • dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii; 
  • żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych; 
  • żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych; 
  • żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe (prawo do przenoszenia danych); 
  • żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na poszczególnych platformach lub poprzez kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Aktualizacja 08.09.2023 

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555