Regulamin platformy EDURANGA   

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy eduranga.pl, której właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. 
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344). 
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem eduranga.pl – nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.   

 

[Definicje]
§ 1 

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, Weryfikacji, w trakcie korzystania z Platformy eduranga.pl oraz innych serwisów WSiP. 
 2. Dyrektor – dyrektor szkoły w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
 3. Kod aktywacyjny – kod udostępniony przez WSiP nabywcy produktu elektronicznego (treści cyfrowej), za pomocą którego Użytkownik aktywuje na swoim Koncie na Platformie dostęp do danego Zasobu. 
 4. Kod klasy – kod udostępniony Uczniowi przez Nauczyciela, za pomocą którego Uczeń dołącza do klasy założonej przez Nauczyciela na Platformie eduranga.pl. 
 5. Kod szkoły – kod udostępniony przez WSiP lub podmioty działające na jego zlecenie na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w tym na podstawie zamówień składanych przez szkoły w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 
 6. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze WSiP jako przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego. Za Konsumenta w rozumieniu Regulaminu uznaje się także Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę lub Umowę na Konto bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy lub Umowy na Konto wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 7. Konto – przestrzeń sieciowa tworzona dla Użytkownika w procesie Rejestracji, dostępna po zalogowaniu, obejmująca zbiór Danych i umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z jego uprawnień́ na Platformie lub innych serwisów WSiP. 
 8. LIBRUS Synergia – rozwiązanie informatyczne Librus spółki z ograniczoną odpowiedzialnością̨ sp. k. z siedzibą w Katowicach służące m.in. do gromadzenia i analizowania danych dotyczących ocen i frekwencji uczniów szkół, które je wdrożyły, dostarczające narzędzi wspierających indywidualizację nauczania i stanowiące wsparcie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych oraz dyrektora szkoły w realizacji zadań wynikających z potrzeby sprawowania nadzoru pedagogicznego.   
 9. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta oraz Platformy. 
 10. Platforma – internetowa platforma pod nazwą EDURANGA dostępna pod adresem eduranga.pl, prowadzona i zarządzana przez WSiP. 
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki korzystania z Platformy. 
 12. Rejestracja – procedura zakładania Konta na zasadach określonych w odrębnym regulaminie Konta dostępnym tu: Regulamin Konta WSiP. 
 13. Usługi – świadczenia realizowane drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy. 
 14. Użytkownik – osoba, która korzysta z Usług Platformy. Zalogowanemu Użytkownikowi w zależności od celu korzystania z Platformy przypisana jest rola Dyrektora, Nauczyciele, Uczenia lub Rodzica. 
 15. Nauczyciel – osoba fizyczna wykonująca zawód nauczyciela stosownie do obowiązujących przepisów prawa. 
 16. Uczeń – osoba fizyczna pobierająca naukę. Uczniem może być:
  osoba fizyczna powyżej 18 roku życia,
  – osoba fizyczna w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na Rejestrację,
  – osoba fizyczna poniżej 13 roku życia, w imieniu której Rejestracji dokonuje jej przedstawiciel ustawowy. 
 17. Rodzic – przedstawiciel ustawowy Ucznia nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, reprezentujący Ucznia lub udzielający zgody na podejmowanie przez Ucznia działań, wymaganych prawem i związanych z Rejestracją i korzystaniem z Konta lub osoba samodzielnie korzystająca z Usług. 
 18. Weryfikacja – procedura weryfikacji Dyrektora lub Nauczyciela prowadząca do uzyskania dostępu do Konta na Platformie. 
 19. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości),numer rejestrowy BDO: 000114836 posiadająca status dużego przedsiębiorcy, tel.: 801 220 555, e-mail: wsip@wsip.com.pl. 
 20. Zasoby – umieszczone na Platformie materiały edukacyjne (treści cyfrowe), wzbogacające proces nauczania. Ze względu na sposób dostępu do Zasobów (przez szkołę albo indywidualnie) Zasoby mają charakter (i) szkolny, tj. materiały edukacyjne szkoły w ramach utworzonej przez Nauczyciela klasy, (ii) indywidualny, tj. materiały edukacyjne do których Użytkownik nabył dostęp poza szkołą (iii) mieszany, tj. obejmują zarówno materiały szkolne jak i indywidualne (iv) otwarty, tj. materiały edukacyjne niewymagające posiadania Konta i akceptacji Regulaminu.  
 21. Umowa na Konto – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez WSiP w ramach Konta.  
 22. Umowa – umowa zawierana przez Użytkownika poprzez zaakceptowanie Regulaminu, której przedmiotem są Usługi świadczone przez WSiP na Platformie. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 i 6 Regulaminu.  

[Postanowienia ogólne]
§ 2 

 1. Korzystanie z Platformy ma charakter bezpłatny. Niektóre Usługi są odpłatne i wymagają zastosowania Kodu aktywacyjnego lub zakupu licencji przez szkołę. 
 2. Korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy wymaga posiadania Konta i akceptacji Regulaminu, a w przypadku Nauczyciela i Dyrektora dodatkowo Weryfikacji, z zastrzeżeniem, że dostęp do niektórych Usług wymaga dodatkowych czynności określonych w dalszej części Regulaminu. Powyższe nie dotyczy cyfrowych odzwierciedleń podręczników, do których dostęp uzyskuje się po wpisaniu kodu znajdującego się w podręczniku oraz Zasobów otwartych.   
 3. Użytkownikom nie wolno:
  korzystać z Kont innych Użytkowników,
  – udostępniać swojego Konta innym osobom,
  – 
  zamieszczać w ramach Platformy treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  – podejmować działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności Platformy. 
 4. Korzystanie z Platformy oraz procedura Rejestracji i Weryfikacji odbywa się w języku polskim.  

 

[Rejestracja i Weryfikacja]
§ 3 

 1. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto. Opisana w niniejszym § 3 procedura Rejestracji i Weryfikacji odnosi się do Użytkownika, który nie posiada Konta na innym serwisie WSiP. W przypadku posiadania już przez Użytkownika Konta zastosowanie ma § 3 ust. 15 poniżej.  
 2. W celu Rejestracji na Platformie Użytkownik wybiera rodzaj Zasobów, z których zamierza korzystać, określa rolę Użytkownika, wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie eduranga.pl danymi zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na formularzu oraz akceptuje regulamin Konta i Regulamin. Dane niezbędne do Rejestracji są dodatkowo oznaczone. 
 3. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika. 
 4. Przyciśnięcie okienka „Załóż konto” powoduje wysłanie, na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego. Wraz z linkiem aktywacyjnym Użytkownik otrzymuje regulamin Konta oraz Regulamin w formacie pdf. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny. 
 5. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagany jest kontakt z Infolinią WSiP. Zgłoszenie należy złożyć na adres mail wsip@wsip.com.pl, lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 422 30 01. 
 6. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może w każdym momencie dokonać weryfikacji i skorygowania swoich Danych za pośrednictwem Konta.  
 7. W przypadku gdy Użytkownikiem jest Uczeń nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych Rejestracja oraz akceptacja Regulaminu może zostać dokonana przez albo za potwierdzeniem reprezentującego go przedstawiciela ustawowego, zgodnie z formularzem rejestracyjnym. W wyniku Rejestracji i akceptacji Regulaminu dla przedstawiciela ustawowego zakładane jest Konto z rolą Rodzica. 
 8. Uczeń do 18 roku życia, który dokonał Rejestracji oraz zaakceptował Regulamin zobowiązany jest do przekazania WSiP zgody, o której mowa w formularzu rejestracyjnym, w formie pisemnej na każde żądanie WSiP. 
 9. Użytkownik będący Nauczycielem wypełnia dalsze pola formularza rejestracyjnego zgodnie z pojawiającymi się poleceniami oraz inicjuje Weryfikację.  
 10. Użytkownik będący Dyrektorem dokonuje Rejestracji i Weryfikacji za pośrednictwem Infolinii WSiP. 
 11. W przypadku Nauczyciela, który poda Kod szkoły w formularzu rejestracyjnym lub zweryfikuje swój status za pośrednictwem konta LIBRUS Synergia, postanowienia punktów 12 -14 nie mają zastosowania. 
 12. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Nauczyciel powinien go wydrukować, podpisać, przyłożyć pieczątkę szkoły oraz wysłać do WSiP w celu Weryfikacji. 
 13. WSiP w ciągu dziesięciu dni roboczych od otrzymania papierowego formularza weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi. 
 14. W przypadku nieotrzymania uzupełnionego formularza rejestracyjnego w formie papierowej przez WSiP albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik nie zostanie zweryfikowany przez WSiP jako Nauczyciel. 
 15. W przypadku posiadania przez Użytkownika Konta (założonego zgodnie z regulaminem Konta), podczas pierwszego Logowania na Platformie wymagana jest akceptacja Regulaminu oraz podanie danych zgodnie z pojawiającymi się poleceniami, w celu nadania odpowiedniego dostępu do Zasobów. 

 

[Synchronizacja z kontem Librus]
§ 4

 1. Szkoła ma możliwość synchronizacji Platformy z LIBRUS Synergia. 
 2. Upoważniona przez Szkołę osoba inicjuje z poziomu LIBRUS Synergia synchronizację z Platformą. W jej wyniku na Platformie automatycznie zakładana jest struktura danej szkoły (tj. pobierane są następujące dane: imię i nazwisko Ucznia, imię i nazwisko Nauczyciela, informacje o szkole, informacje o klasach i przedmiotach Ucznia oraz Nauczyciela, informacje o semestrze i roku szkolnym w których dany przedmiot jest nauczany). 
 3. Jeżeli szkoła dokona powyższej synchronizacji to w celu korzystania z Usług Użytkownik musi powiązać Konto na Platformie z kontem LIBRUS Synergia podczas Rejestracji albo korzystając z funkcjonalności Konta.  
 4. Odłącznie Konta na Platformie od konta LIBRUS Synergia przez Użytkownika skutkuje brakiem możliwości zalogowania się do Konta danymi z konta LIBRUS Synergia oraz może powodować ograniczenie w korzystaniu z Usług.  
 5. Cofnięcie synchronizacji Platformy z LIBRUS Synergia przez upoważnioną przez Szkołę osobę skutkuje przywróceniem struktury Szkoły i klas według stanu sprzed uruchomienia synchronizacji.   

 

[Zasady dostępu do Usług]
§ 5

 1. Dostęp do Usług świadczonych na Platformie wymaga zalogowania się do Konta na Platformie oraz spełnienia poniższych wymogów w zależności od rodzaju Zasobów. Powyższe nie dotyczy dostępu do cyfrowych odzwierciedleń podręczników oraz Zasobów otwartych  
 2. Użytkownik, który posiada Kod aktywacyjny uzyskuje dostęp do Zasobów po wpisaniu tego kodu w odpowiedni formularz na Platformie.   
 3. W celu dostępu do Zasobów szkolnych wymagane jest pozyskanie przez szkołę Użytkownika licencji np. poprzez złożenie zamówienia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz (w określonych przypadkach) zawarcie przez szkołę Użytkownika umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych ze WSiP. 
 4. Uczeń może przypisać się do swojej klasy poprzez wybranie odpowiedniej opcji na Platformie, tj. poprzez podanie aktualnego Kodu klasy, skorzystanie z zaproszenia otrzymanego od Nauczyciela albo łącząc Konto z kontem LIBRUS Synergia (w przypadku, gdy szkoła Użytkownika uprzednio zainicjuje integrację opisaną w § 4 Regulaminu). Przypisanie się Ucznia do klasy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Ucznia zgody na dostęp Nauczyciela do wszelkich informacji zamieszczanych przez Ucznia w ramach jakichkolwiek działań/świadczeń/usług realizowanych w związku ze skorzystaniem przez Ucznia z opcji przypisania się do klasy. 
 5. Nadanie dostępu do niektórych Zasobów w czasie Weryfikacji następuje na dany rok szkolny. W celu przedłużenia dostępu do tych Zasobów na kolejny okres WSiP może wymagać od Nauczyciela ponownej Weryfikacji. 
 6. Dostęp do Zasobów szkolnych jest nadawany Użytkownikowi na czas oznaczony w licencjach przyznanych szkole przez WSiP. Dostęp do Zasobów indywidualnych nadawany jest Użytkownikowi na czas określony w umowie sprzedaży produktu elektronicznego lub usługi. 

 

[Usługi Platformy EDURANGA]
§ 6 

 1. Platforma oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z Usług w postaci dostępu do Zasobów oraz dostępu do funkcjonalności przypisanych do roli Nauczyciela i Ucznia, m.in.:
  a)
  dla Nauczyciela:
  – tworzenia klas, czyli zbioru Uczniów powiązanych z danym Nauczycielem prowadzącym zajęcia dydaktyczne w danym roku szkolnym i zarządzania nimi,
  – komunikacji z Uczniami znajdującymi się w klasie danego Nauczyciela,
  – generowania sprawdzianów, kart pracy,
  – korzystania z biblioteki Zasobów,
  – korzystania z innych usług świadczonych w ramach Platformy EDURANGA usprawniających pracę Użytkowników i wspomagających proces dydaktyczny,
  – możliwość korzystania z Zasobów indywidualnych.
  b)
  dla Ucznia: 
  – korzystania z interaktywnych materiałów ćwiczeniowych,
  – przypisania do klas, czyli zbioru Uczniów powiązanych z danym Nauczycielem prowadzącym zajęcia dydaktyczne w danym roku szkolnym,
  – rozwiązywania zadań przesłanych przez Nauczyciela,
  – komunikowania się z Nauczycielami swojej klasy.
  – korzystania z podręczników elektronicznych,
  – korzystania z biblioteki Zasobów,
  – możliwość korzystania z Zasobów indywidualnych.  
 2. Zasoby mogą być personalizowane oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark/znak wodny), przez umieszczenie w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika. Oznaczenia te mają na celu tylko zabezpieczenie WSiP i nie służą do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkownika. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny lub akceptując Regulamin, wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Zasobu tego oznaczenia. 
 3. Zasoby są przedmiotem praw autorskich WSiP, firm współpracujących i innych podmiotów. Powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, do osobistego użytku Użytkownika. W szczególności nie mogą być rozpowszechniane przez publikowanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody WSiP. 

 

[Warunki techniczne korzystania z Platformy]
§ 7 

 1. Do korzystania z Platformy wymagane jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z zapewnionym aktywnym połączeniem z siecią Internet. Koszty związane z dostępem do sieci Internet ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem podmiotu będącego dostawcą.  
 2. Do właściwego działania Platformy EDURANGA wymagana jest aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge. 
 3. W związku z niezbędnymi zmianami technologicznymi, w celu polepszenia jakości korzystania z Platformy EDURANGA, może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją. § 12 ust. 9 Regulaminu ma zastosowanie.  

 

[Reklamacje]
§ 8 

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników. WSiP zobowiązane jest świadczyć usługę z należytą starannością oraz dostarczać rzeczy bez wad.  
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących korzystania z Platformy oraz wad udostępnianych przez WSiP materiałów edukacyjnych. 
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony niezwłocznie zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie w niezbędnym zakresie. 
 4. Reklamacje dotyczące działania Platformy należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail:  reklamacje@wsip.com.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie na adres WSiP. 
 5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem e-maila lub pocztą – na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji w powyższym terminie.  

 

[Pomoc techniczna]
§ 9 

Użytkownicy mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów z dostępem oraz działaniem Platformy wysyłając zapytanie na następujący adres e-mail: pomoc@eduranga.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801. 

 

[Odpowiedzialność WSiP]
§ 10 

WSiP nie ponosi odpowiedzialności za: 

 1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, 
 2. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji i Weryfikacji. 

 

[Rezygnacja i odstąpienie od Umowy]
§ 11 

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801. 
 2. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy (tj. zaakceptowania Regulaminu) Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na Platformę bez podania przyczyn. Odstąpienie wymaga złożenia stosownego oświadczenia np. drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. 
 3. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. 
 4. W terminie 14 dni od Rejestracji Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na Konto zgodnie z postanowieniami regulaminu Konta. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na Konto skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta, w tym Platformy. 
 5. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Platformy (rozwiązań Umowę) ze skutkiem natychmiastowym. 
 6. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie np. korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. 
 7. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do Usług, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika i wyznaczeniu odpowiedniego terminu na zaprzestanie naruszeń lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym,
  – w przypadku braku aktywności Użytkownika na Platformie przez okres 12 miesięcy od dnia ostatniej aktywności na Platformie, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem – z upływem miesiąca od dnia ostatniej aktywności.
  – w pozostałych przypadkach – z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem zachowania przysługującego Użytkownikowi terminu dostępu do Usług. 
 8. Informacja o zamiarze rozwiązania Umowy i zablokowania przez WSiP możliwości korzystania z Platformy następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku, gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy. 
 9. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta wyłącznie z Platformy (nie korzysta z innych serwisów WSiP) z Zasobów szkolnych, rozwiązanie Umowy na dostęp do Platformy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do Platformy.  

 

[Postanowienia końcowe]
§ 12 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz polityka cookies udostępnione na Platformie EDURANGA. 
 2. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: 
 3. Formularz odstąpienia od Umowy  
 4. Zasady dodawania materiałów przez Nauczycieli 
 5. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 2 nie stanowią części Regulaminu. 
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 
 7. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące korzystania z Platformy w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej. 
 8. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.).  Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php. 
 9. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
 10. W przypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej WSiP na potrzeby kontaktu w związku z ODR to reklamacje@wsip.com.pl. 
 11. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, dobre obyczaje, mając na względzie zasady współżycia społecznego, Regulamin może ulec zmianie w zakresie warunków i zasad korzystania z Platformy, usług i funkcjonalności oferowanych przez Platformę z istotnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa, zmian technologicznych/aktualizacji mających na celu polepszenie funkcjonowania Platformy, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP w terminie co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na Platformie EDURANGA oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli od daty jej otrzymania przez Użytkownika do dnia wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Platformy EDURANGA. 
 12. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. 
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2023 roku. 

Załącznik nr 1: Formularz odstąpienie od umowy
Załącznik nr 2: Zasady dodawania materiałów

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555