Załącznik nr 1 do umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W zakresie Platformy administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. 

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły. 

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z Platformy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy świadczący usługi z zakresu IT i niszczenia dokumentów, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem Platformy. 

W związku z realizacją usług związanych z mailingiem w ramach Platformy, dane będą przekazywane do podmiotu w państwie trzecim HubSpot Inc. w USA. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z Platformy. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z Platformy. 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z Platformy. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

 1. dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
 2. żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych; 
 3. żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
  podmiot danych kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
  – przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
  – nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 4. żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; 
 5. żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
  dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
  – dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na Platformie. 

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Rejestracja dla Dyrektora

Jeśli chcesz się zarejestrować w serwisie wsipnet.pl - skontaktuj się z nami.

Infolinia: 801 220 555